Integritetspolicy - Sensact

Sensact tillhandahålls av Part Systems Sweden AB (”Part Systems”) till fastighetsägare som Part Systems har ingått avtal med. Sensact utgör ett system som består dels av en webbtjänst (”Sensact Portal”) och dels av en smart-hem applikation (”Sensact App”) samt därtill kopplade enheter som samlar in olika data rörande boende i fastigheten och deras förbrukning. Sensact App och Sensact Portal benämns nedan gemensamt för ”Tjänsten” där det är tillämpligt. Tjänsten tillhandahålls till fastighetsägare och används dels av fastighetsägaren för att administrera hyresförhållande och kan även användas av hyresgästerna i fastigheten genom Sensact App.

Då Tjänsten samlar in och behandlar personuppgifter följer här nedan information om vilka personuppgifter som samlas in i samband med användning av Tjänsten, varför de samlas in, vilka rättsliga grunder som tillämpas, dels vilka rättigheter du som användare har avseende dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Tjänsten sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning i Sverige.

Vi på Part Systems värnar om våra användares integritet och rätten att ha kontroll över sina egna personuppgifter. Om du har frågor kopplade till behandlingen av dina personuppgifter hittar du kontaktuppgifter i slutet av denna policy.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Part Systems behandlar personuppgifter i Tjänsten för fastighetsägarens räkning. Part Systems är därför personuppgiftsbiträde åt fastighetsägaren och behandlar personuppgifter i enlighet med den instruktion vi får. Personuppgiftsansvarig är fastighetsägaren vilken du som hyresgäst har hyresavtalet med.

Insamling och behandling av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas inom Tjänsten samlas in från tre huvudsakliga källor – Sensact Portal, Sensact App och Sensact Enheter. Här nedan listas de personuppgifter som samlas in om dig som användare av respektive tjänst, ändamålen och laglig grund för varför de samlas in, om uppgifterna kommer delas och hur länge uppgifterna kommer sparas.

Ändamål

För att kunna tillhandahålla Sensact Portal och Sensact App samlar vi in de personuppgifter som krävs vid inloggning av respektive tjänst. För att få tillgång till Sensact App behöver boenden skriva under ett hyreskontrakt som informerar om hur personuppgifter hanteras i samband med användning av Sensact App.

Personuppgifter
 • E-postadress
Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att fastighetsägaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtal med den registrerade.

Bevarandetid

Personuppgifterna bevaras så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla samtliga skyldigheter enligt avtalsvillkoren. Personuppgifterna raderas senast då hyresgästen väljer att ta bort sitt konto.

Ändamål

För att kunna tillhandahålla kundsupport behandlar vi personuppgifter som behövs för att kunna ta kontakt med dig och hjälpa dig med ditt ärende. Handlar ärendet till exempel om förbrukning har vi även tillgång till din förbrukningsdata/mätvärden.

Personuppgifter
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mätvärden/förbrukningsdata
 • Adress
 • Lägenhetsnummer
Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillhandahålla Tjänsten och hantera eventuella fel i tjänsten.

Bevarandetid

Personuppgifterna sparas under den tid du bort kvar i lägenheten. Uppgifter till ett visst supportärende anonymiseras när ärendet är löst.

Ändamål

För att kunna visa aktuell och historisk förbrukning, jämföra förbrukning med liknande boenden, visa aktuell ventilationsinställning och temperatur i Sensact App och i Sensact Portal samlar vi in och sparar uppgifter om din förbrukning (vilken typ av förbrukning beror på vilket avtal fastighetsägaren har med Part Systems).

Personuppgifter

Mätvärden och förbrukningsdata (tidpunkt och volym för använd el, varmvatten, kallvatten)

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att fastighetsägaren ska kunna fullgöra förpliktelser enligt avtal med den registrerade.

Bevarandetid

Uppgifterna lagras under tiden du som boende bor kvar i din lägenhet och därefter anonymiseras uppgifterna för att behållas som jämförelsedata.

Ändamål

För att kunna koppla din användare i Sensact App så att du får tillgång att styra din lägenhet sparar vi uppgifter om dig och din adress.

Personuppgifter
 • Adress
 • Fastighet
 • Trappuppgång
 • Lägenhetsnummer
 • Namn
 • E-postadress
Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att fastighetsägaren ska kunna fullgöra förpliktelser enligt avtal med den registrerade.

Bevarandetid

Personuppgifterna sparas under den tid du bor kvar i lägenheten.

Ändamål

För att kunna uppdatera Sensact App och Sensact Portal när ett larm aktiveras samlar vi in uppgifter från de installerade enheterna i din lägenhet. Vilka typer av uppgifter det handlar om beror på vilka enheter och funktioner fastighetsägaren har köpt in.

Personuppgifter
 • ex. larm om vattenläckage
 • Röklarm
 • Temperaturförändringar eller andra felkoder
Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för fastighetsägarens berättigade intresse att säkerställa säkerheten i sina fastigheter.

Bevarandetid

Uppgifterna sparas så länge du som boende bor i lägenheten.

Uppgifter om barn

Tjänsten riktar sig inte mot barn under 13 år. Om Tjänsten helt eller delvis används av barn under 13 år krävs godkännande från målsman. Den som står skriven på hyreskontraktet får själv ange de mailadresser som får tillgång till Sensact Appen.

Mottagare av dina personuppgifter

Part Systems är den primära utomstående parten som din fastighetsägare delar dina personuppgifter med då det är Part Systems som tillhandahåller och ansvarar för drift av Tjänsten. Part Systems använder sig av ett antal underbiträden för att kunna tillhandahålla Tjänsten. Exempel på dessa är:

 • AWS, nyttjas av Part Systems för hosting av Tjänsten.
 • Pigello, nyttjas av Part Systems på uppdrag av fastighetsägaren för översändande av förbrukningsdata. Pigello använder förbrukningsdata till debiteringsunderlag.
 • Firebase – notifieringstjänst.
 • Apple – notifieringstjänst.

När du flyttar ut från din lägenhet

Följande åtgärder vidtas i Tjänsten när du flyttar ut från din lägenhet:

 • Dina personuppgifter tas bort från Sensact Portal och Sensact App (i den utsträckning de inte behöver lagras enligt lag).
 • Ingen förbrukningsdata som kan kopplas till dig som individ lagras. Endast avidentifierade förbrukningsdata sparas för att användas som jämförelsedata/statistik.
 • Data som krävs enligt bokföringslagen eller annan lagstiftning tas inte bort (t.ex. om det handlar om din bostad utgjort en bostadsrätt).

Säkerhet/överföring av personuppgifter

Part Systems strävar efter att behandla personuppgifter som samlas in och lagras i Tjänsten inom EU/EES i så lång utsträckning som möjligt. Om personuppgifter överförs utanför EU/EES säkerställer Part Systems att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas samt att adekvata överföringsmekanismer enligt dataskyddsförordningen efterlevs innan sådan överföring sker.  

Dina rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter att göra gällande gentemot fastighetsägaren som är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas i Tjänsten. Här nedan följer en lista över dessa rättigheter.

 • Begära tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att få en kopia av dessa personuppgifter.
 • Rätt att bli bortglömd. Du har en rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Personuppgiftsansvarig har en skyldighet att utan onödigt dröjsmål radera dina personuppgifter om inte:
  • Uppgifterna fortfarande behövs för de ändamål de samlades in;
  • Den intresseavvägning som personuppgiftsbehandlingen grundar sig på väger tyngre än den registrerades skydd för dessa personliga integritet;
  • Fortsatt behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska uppfylla en rättslig förpliktelse (lagring krävs viss tid enligt lag);
  • Personuppgifter behövs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt till rättelse. Om du anser att de kontaktuppgifter vi samlat in om dig är felaktiga eller behöver uppdateras kan du begära att få dina uppgifter rättade eller kompletterade.
 • Rätt att återkalla samtycke. Om personuppgifter om dig behandlas i Tjänsten baserat på att du samtyckt till behandlingen och det inte föreligger någon annan laglig grund för behandlingen av personuppgifterna har du rätt att återkalla det samtycket och den personuppgiftsansvarige behöver då omgående upphöra med den behandlingen.
 • Rätt att klaga. Om du anser att personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt eller har andra klagomål kopplat till personuppgiftsbehandlingen har du alltid en rätt att upprätta ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten. Deras hemsida hittar du här där kontaktuppgifter till myndigheten finns: https://imy.se.

Cookies

 

[infoga text]

Kontaktuppgifter

I första hand rekommenderar vi att du kontaktar den fastighetsägare som du har ingått hyresavtalet med om du har frågor eller synpunkter på hur dina personuppgifter behandlas i Tjänsten. För mer information om vår personuppgiftshantering i egenskap av personuppgiftsbiträde eller om du behöver hjälp med något annat kan du även kontakta oss på:

Part Systems Sweden AB
Industrigatan 17
123 45 Kalix
E-post: support@partsystems.se
Telefon: +46 923 795 80

 

Uppdaterad: 2023-03-17

Rulla till toppen